ترازو

ترازوی دوکفه ای چینی

tajhizyab-pic (95)

 

 

 

 

 

 

ترازوی سه نرده ای تک کفه ای اوهایوس

tajhizyab-pic (94)

 

 

 

 

ترازوی سه نرده ای پایه بلند اوهایوس

tajhizyab-pic (93)

 

 

 

 

 

 

 

 

tajhizyab-pic (100)