آدرس: تهران – خیابان سمیه بعد از چهار راه شهید مفتح مقابل بانک ملی ساختمان 112 واحد 4

تلفن:

88842414 و 88839606و  88838662

فاکس:

88322210

email: Tadjhizyab@yahoo.com