ترازوی

XA 82/220.5Y.A

دقت : 0.01 – 0.1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 82-220 گرم

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوی 

XA 6/21.5Y.M.A.P

دقت : 1-2  میکروگرم

حداکثر ظرفیت : 6-21 گرم

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوی 

MYA 21.5Y.P

دقت : 1  میکروگرم

حداکثر ظرفیت : 21 گرم

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوی مخصوص کالبراسیون سمپلر

AP-12.5Y

دقت : 0.01  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 52 گرم

اطلاعات بیشتر . . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.