کمپانی Electrothermal

 

انواع منتل(شوف بالن ) تک خانه با ظرفیت های مختلف

سوکسله دستی 3  و 6 خانه

هضم و تقطیر 2  و 6 خانه

نقطه ذوب با صفحه دیجیتال و دمای 450 درجه سانتی گراد

 

Electrothermal1 Electrothermal2