کمپانی HERMLE

1.انواع سانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف

 

2.انواع میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف

 

HERMLE1 HERMLE2 HERMLE3