کمپانی Naber Therm

انواع کوره های آزمایشگاهی در حجم های مختلف با دمای 1100تا 2700 درجه سانتی گراد

Naber Therm2 NaberTherm1