کمپانی Philler

1.انواع هات پلیت و هات پلیت استیرر در مدل های ساده و دیجیتال

2.انواع منتل(شوف بالن)ساده در ظرفیت های مختلف

3.انواع همزن مکانیکی با ظرفیت های مختلف در مدل های ساده و دیجیتال

4.اسپکتروفوتومتر Uv-Vis ساده اسکنردار ودوپرتویی کلنی کانتر دیجیتال

 

1.

Philler1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Philler2