کمپانی Radwag

انواع ترازوهای حساس با ظرفیت های مختلفtajhizyab-pic (100)

با دقت های یک دهم ،یک صدم ،یک هزارم ،یک ده هزارم و یک صد هزارم

ترازوهای رطوبت سنج با ظرفیت های مختلف با دقت یک هزارم و یک ده هزارم

1.

Radwag-Richmond-5dp-Analytical-Balance-AS-82.220-analytical-precision-lab-equipment-scientific-new-microbalance-ultramicrobalance-toppan-portable-touchscreen-readability-capacity

 

2.

photo_2016-08-08_13-54-37

 

3.

 

photo_2016-08-09_10-33-22

4.

photo_2016-08-09_10-33-42

5.

photo_2016-08-09_10-33-28

6.

photo_2016-08-09_10-33-39

7.

photo_2016-08-09_10-33-51

8.

 

Radwag-Richmond-5dp-Analytical-Balance-AS-82.220-analytical-precision-lab-equipment-scientific-new-microbalance-ultramicrobalance-toppan-portable-touchscreen-readability-capacity-w-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

photo_2016-08-09_10-34-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

photo_2016-08-09_10-33-09

11.

 

photo_2016-08-09_10-33-17

12.

photo_2016-08-09_10-34-02

13.

photo_2016-08-09_10-33-56

14.

photo_2016-08-09_10-34-05

15.

photo_2016-08-09_10-34-09

16.

photo_2016-08-09_10-34-14