ترازو

ترازوی دوکفه ای چینی             ترازوی سه نرده ای تک کفه ای اوهایوس         ترازوی سه نرده ای پایه بلند اوهایوس