کمپانی Hettich آلمان

 

1.انواع سانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف

 

2.انواع میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف

 

1.

Hettich2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Hettich5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Hettich1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Hettich3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
Hettich4