نوشته‌ها

کمپانی Jenway

1.انواع اسپکتروفوتومتر UV ، UV_VIS

2.انواع PH متر پرتابل و رومیزی

3.انواع EC متر پرتابل و رومیزی

4.انواع DO متر پرتابل و رومیزی

5.انواع کدورت سنج پرتابل و رومیزی

6.فلیم فتومترPFP7

 

Jenway Jenway 2 Jenway 7 Jenway 6 Jenway 5 Jenway 4 Jenway 3