انواع پمپ های خلا روغنی در حجم های مختلف

تک مرجله ای و دو مرحله ای

در سایز های 2.5 متر مکعب 4 متر مکعب 8 متر مکعب 12 متر مکعب

 

photo_2016-07-17_14-33-18 photo_2016-07-17_14-33-22 photo_2016-07-17_14-33-23 photo_2016-07-17_14-33-26 (2) photo_2016-07-17_14-33-27