محیط کشت

 

ارائه دهنده انواع محیط کشت Q _ Lab   در اوزان 500- 100گرمی