کمپانی Lovibond آلمان

 

1.انواع PH متر های پرتابل

2.انواع EC متر های پرتابل

3.انواع DO متر های پرتابل

4.انواع کدورت سنج پرتابل

5.BOD متر 6 و 12 خانه به همراه انکوباتور مخصوص

6.COD متر به همراه ترموراکتور ،فوتومتر و ویال

7.اسپکتروفوتومتر مخصوص صنایع آب

 

 

1.

lovibond5

 

 

 

 

 

 

2.

 

lovibond1

3.

 

lovibond7

 

 

 

 

 

 

4.

 

lovibond3

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

lovibond2

 

 

 

 

 

 

6.

lovibond4

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

lovibond6

 

 

 

 

 

 

 

8.رنگ سنج PFXI-880/F

%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%ac

9.LC 100 SPECTROCOLORIMETER

 

untitled

 

10.LC 100 SV100 – KIT

 

untitled1

 

11. PFXI-195/4

untitled2