کمپانی Binder آلمان

چمبرهای گرمایشی – سرمایشی آزمایشگاهی از قبیل:

1.انواع آون های حرارتی ساده و فن دار با رنج دمایی تا 300درجه در ظرفیت های مختلف

2.انواع آون خلاء با رنج دمایی تا 200درجه در ظرفیت های مختلف

3.انواع انکوباتور میکروبیولوژی با رنج دمایی 100 درجه سانتیگراد در ظرفیت های مختلف

4.انواع انکوباتور یخچالدار با رنج دمایی 5-تا 100و 4+تا 100درجه سانتیگراد در ظرفیت های مختلف

5.انواع انکوباتور co2  با رنج صفر تا 20%در ظرفیت های مختلف

6.فریزر اشیاء در ظرفیت های 500-700 لیتر

 

1.

binder4

2.

binder5

 

 

 

 

 

 

3.

binder1

 

4.

binder3

 

 

 

 

 

 

5.

binder2